Självbiografiska uppgifter 2001:1

T.O.A 

Galleri 21 i Malmö ställde Vilks ut 100 teckningar och 100 texter i projektet Teori om allting. Två rum var förbehållna för teckningarna medan ett rum fungerade som läsesal. Till varje teckning fanns en bestämd text. Utställningen blev 2002 boken T.O.A.

   toa-dans-emotion-man2001lit.jpg

En teckning i T.O.A. Den dansande och emotionelle mannen

  

Turistobjektet

    turistobj-2001lit.jpg

Alltmer hade Nimis accepterat som ett varumärke för Kullabygden och Skåne

  

Omfalos

 

Efter det att Högsta Domstolen avvisat markägarens överklagande var situationen sådan att Nimis och Arx inte kunde rubbas medan cementpelaren på 1,60 m Omfalos skulle avlägsnas. Och det krävde markägaren. Vilks kallades till kronofogden där han kunde meddela att han sålt ifrågavarande objekt till Ernst Billgren. Affären kom till stånd när de båda konstnärerna träffades på Galleri 21 i Malmö den 7 april. Försäljningen komplicerade den juridiska behandlingen men utgången blev en annan än vid de tidigare försäljningarna. Skillnaden var att Omfalos försäljning skett sent. Efter ett antal förhandlingar med kronofogden (Vilks juridiska ombud var nu advokaten Karl Ole Möller) och några rättegångar fastslogs att Billgren och Vilks gemensamt skulle ansvara för avlägsnandet av Omfalos. I november stod det klart at kronofogden kunde ingripa om inte Billgren/Vilks omedelbart vidtog egna åtgärder. Vilks inkom den 24 november med en ansökan till länsstyrelsen om bortsprängning av Omfalos:

 

”Enligt beslut av Malmö tingsrätt 2001-11-9 (mål nr Ä 6918-01) skall skulpturen Omfalos avlägsnas från Kullabergs naturreservat. Den 1,60 meter höga Omfalos som består av betong och sten är utförd av okända personer. Dock har jag tilldelats förfoganderätten över den. I april 2001 såldes Omfalos till konstnären Ernst Billgren. I sista hand är jag ansvarig för dess bortforsling.

 

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen som drivit saken mot Omfalos är uppenbarligen angelägna om att skulpturen snarast försvinner. Densamma inställningen hyser ävenledes Eilert Nilsson vid Kronofogdemyndighetens Helsingborgskontor. Terrängförhållandena vid Håle stenar är sådana att en bortforsling av Omfalos med båtlägenhet förmodligen är ogenomförbar under vinterhalvåret. Kronofogden menar, och säkerligen i korrekt tjänstemässig nit, att åtgärder snarast må vidtagas. Detta betyder att den ur min synpunkt rimliga plan om borttransport under den kommande våren, en plan som utarbetats tillsammans med Omfalos ägare, ej kan fasthållas.

 

För att visa den bästa vilja att omedelbart tillse verkställigheten av Omfalos försvinnande har jag funnit en lösning som innebär att dess borttagande förvandlas till ett konstprojekt. Detta konstprojekt torde vara av så god kvalitet att den olägenhet som uppstår genom att Omfalos totalförstöres mer än väl kompenseras av uppnådd verkshöjd.

 

Konstprojektet beskrivs närmare i bifogade handlingar. Här skall jag enbart framlägga min begäran att den 10 december 2001 spränga Omfalos. Den beräknade mängden dynamit uppgår till knappt 100 kg. Med den mängden kommer skulpturen att helt försvinna. Några lättare skador kan uppstå i dess omedelbara omgivning, men naturen är robust och torde endast i ringa grad påverkas. Då tidsfristen är kort ber jag att länsstyrelsen behandlar min skrivelse så snart som möjligt.”

   omfalos-solnedglit.jpg

Omfalos, Ernst Billgrens egendom och ett dynamitprojekt

 

Som konstprojekt blev dynamitprojektet särskilt intressant efter just detta är jubilerade Nobelpriset med 100 år. Och den 10 december är Nobeldagen. Alfred Nobels rikedomar tillkom genom dynamiten.

 

En möjlighet att på egen hand utföra en virtuell sprängning av Omfalos placerades på nätet. Den kan alltjämt begagnas, pröva sprängningen här.

 

Rättsprocesser hade pågått sedan 1982 och höjdpunkterna hade varit många. Dock kan man utan vidare påstå att konstprojektet fick en all time high när kronofogde Eilert Nilsson oväntat slog till tidigt på söndagsmorgonen den 9 december. I egenskap av expeditionsledare var han ombord på firman DYKMAs kranbåt (se gärna efter under resurser om den nedan avbildade farkosten finns kvar). Skulpturen rycktes loss och lades på däcket. Omfalos placerades på kronofogdens lager i Helsingborg där den efter en tid skulle destrueras om inte ägaren hämtade den. Räkningen på närmare 100 000 kr fick konstnären betala.

 

Oegentligheter och egendomligheter förelåg. Vilks ansökan om sprängning fick kompletteras genom avgifter och konstnären inväntade länsstyrelsens svar. Beslutet (som var avslag) togs den 7 december men hemlighölls (ansvariga på länsstyrelsen gjorde sig dessutom otillgängliga för medierna) och meddelades inte förrän på måndagen den 10, alltså efter borttagandet. Under borttagandet lyckades man på något sätt slå av en stor del av Omfalos överdel. Detta trots att fogden genomfört den dyra transporten för att verket inte skulle ta skada. Skadeståndsprocessen är ännu inte avgjord.

   kranbaten-2001.jpg

Omfalos ombord på kranbåten. Den utomordentliga bilddokumentationen är utförd av kronofogde Eilert Nilsson.

  omfalos-ofogde-2001.jpg 

Fogde med nedlagt byte

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: